Abrazivní materiály

 

O abrazivu AMT ®

 

Zdroj suroviny

Surovina pro výrobu AMT ® je tavenina produkovaná ve výtavných ohništích při poloredukční atmosféře a teplotě okolo 1 500°C. Po prudkém ochlazení vodou a kontrakci vzniká granulovaná sklovina.

 

Výroba

Výroba AMT ® se realizuje sušením, drcením a tříděním taveniny na výrobní lince umístěné v areálu výrobce v Paskově – Oprechticích. Průmyslový areál, ve kterém se výrobní linka, včetně skladů, nachází, je asi 500 m od dálnice Ostrava - Frýdek-Místek (5 km od Ostravy) a je napojen na železniční vlečku (ČD).

 

 

Životní prostředí

Abrazivní materiál AMT ® je vzhledem ke svému složení šetrný k prostředí. Splňuje nejpřísnější ekologická kritéria a je tak schopen nahradit dosud nejpoužívanější abrazivo - křemičitý písek.
Dle mnoha nezávislých testů, jež jsme provedli, je AMT ® inertní tzn. nereaguje s ostatními látkami
a nemůže tak působit na okolí.

Při užití co by vsypů či příměsí do betonů (malt) je tento inertní materiál vázán do pevné fáze
a nemůže tedy vzhledem k použití jakýmkoliv způsobem působit ekologicky závadně.

Zvýšenou pozornost oproti tomu je nutno věnovat nakládání se zbytky (odpady) po provedení tryskacích prací. Vzhledem k tomu, že při těchto pracích je abrazivní materiál kontaminován nátěrovými hmotami, obsahujícími často vysoký podíl těžkých kovů (Pb, As) je nutno v tomto případě nakládat s tímto materiálem odpovídajícím způsobem. Dochází rovněž ke kontaminaci abrazivního materiálu organickými, karcinogenními či jedovatými látkami, kdy i v tomto případě je nutno provést adekvátní opatření dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Požárně bezpečnostní opatření vzhledem
k vlastnostem abrazivního materiálu není v žádném případě třeba navyšovat.

Při použití abrazivního materiálu k tryskání je nutno počítat se zvýšenými bezpečnostními
a hygienickými riziky. Je možné zasažení částí obličeje proudem tryskaného či odraženého materiálu
a k povinnostem pracovníků patří být vybaven předepsanými osobními ochrannými pomůckami.
Tj. kompletní pracovní ochranný oděv dle typu práce a druhu znečištění zbytků materiálu po provedení tryskání, pevná pracovní obuv a rukavice, ochranná pracovní přilba s vnějším přívodem a regulací nezávadného vzduchu pro dýchání.

Při použití abrazivního materiálu pro tryskání toxických vrstev nutno ověřit, zda nedojde k ohrožení zdraví pracovníků nebo kontaminaci okolního prostředí a zabránit technickými pomůckami případným úletům a úsypům kontaminovaných zbytků. Při práci je nutno používat strojní zařízení schváleného typu pro daný účel a vždy zpracovat provozní dokumentaci (provozně manipulační řád) pro vlastní provozovnu a tuto předložit místně příslušnému hygienikovi ke schválení. Technický dozor na pracovišti (provozovně) je povinen kontrolovat dodržování zásad bezpečnosti práce a provozu při použití strojního zařízení (dle výrobcem dodané výrobní dokumentace). Kontrolovat používání stanovených ochranných pomůcek a dodržování technologického postupu (Zák.č.155/2000 Sb. a 258/2000 Sb.).