Zkušebnictví

 

Aby mohlo být dosahováno maximální kvality výsledných produktů je třeba tyto výrobky pravidelně zkoušet, aby vyhovovaly nastaveným parametrům. Společnost Trymat za tímto účelem postavila prostorné a moderně vybavené laboratoře, kde jsou prováděny kontrolní zkoušky jak produktů, tak vstupních materiálů, aby se zamezilo degradaci výrobku ještě před samotným mísením.

 

K zajištění kvality slouží zkušební modul Informačního systému, který sám generuje zkušební protokoly v zadané periodicitě a hlídá jak provádění zkoušek, tak jejich výsledky.

 

K omezení následků potenciálních chyb slouží i přesný systém evidence výroby, který umožňuje zpětně dohledat příčinu vzniklého problému, aby mohla být tato v budoucnu eliminována.

 

Zkoušky prováděné laboratoří

 

 • Rozlivná zkouška
 • Měření objemových změn
 • Měření rázové houževnatosti
 • Stanovení vlhkosti
 • Stanovení podílu pevných částic
 • Stanovení granulometrie
 • Stanovení délky zpracovatelnosti (Vicatův přístroj)
 • Pevnost v tlaku (dočasně zajiš. externě)
 • Pevnost v tahu za ohybu (dočasně zajiš. externě)
 • Stanovení humusovitosti
 • Stanovení odplavitelných částic
 • Stanovení volného CaO
 • Stanovení přilnavosti k podkladu
 • Stanovení obrusuodolnosti podle metody BCA